2020-11-04 11:04Pressmeddelande

30 miljoner till digitalt samhällsbyggande i praktiken

Logotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built En­vironment med 30 miljoner kronor i potten. Projekten som söker ska genom digitalisering och industrialisering bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Ansökningarna kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö. Den pågående pandemin har väckt insikt om att en snabbare omställning mot ett mer hållbart samhälle med hjälp av digitalisering är möjlig, samtidigt som det finns en tendens att fokusera på kortsiktiga lösningar för att klara nuläget.

- Projekten ska dra nytta av den kapacitet att snabbt ställa om som samhället visat, tillsammans med fokus på att lösningarna ska ge en effekt över lång tid framåt. Vi uppmuntrar särskilt projekt som möjliggör och ger incitament för nya affärs- eller verksamhetsmodeller, nya samarbetsformer och nya/utvecklade värdekedjor, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen omfattar en finansiering på drygt 30 miljoner kronor plus krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Utlysningen Digitalt samhällsbyggande i praktiken genomförs som två delutlysningar. Inom Innovationsidéer är det möjligt att söka maximalt 500 000 kronor i bidrag och projekttiden får vara upp till 12 månader. Inom delutlysningen Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt är det är möjligt att söka bidrag på mellan 500 000 och 4 miljoner kronor och projektlängden är 12–48 månader.

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan och minst en projektpart ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 4 februari 2021. Beslut om vilka projekt som får medel fattas i slutet av maj och projekten kan starta i augusti.

Under november-januari arrangeras flera webbinarier där det finns möjlighet att få mer information om utlysningen, ställa frågor och få inspiration från avslutade eller pågående projekt. Utlysningswebbinarierna arrangeras tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030. Läs mer om webbi­narierna.

Mer information om utlysningen

www.formas.se finns hela utlysningstexten publicerad.

Kontaktpersoner:

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Aleh Kliatsko, forskningssekreterare Formas, 073- 539 16 64, aleh.kliatsko@formas.seOm IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internat-ionella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek