2021-12-15 13:44Pressmeddelande

Högt betyg när Smart Built Environment når halvtid

Logotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, som arbetar med digitalisering av samhällsbyggandet, får goda omdömen och rekommendation om fortsatt finansiering i den omfattande 6-årsutvädering som genomförts på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Vi är mycket glada över att utvärderingen bekräftar att Smart Built Environment bidrar till en nationell kraftsamling, samverkan och kunskapsöverföring som ökar digitaliseringsgraden i samhällsbyggnadssektorn, säger Johan Martinsson, ordförande för programstyrelsen.

Utvärderingsrapporten visar att Smart Built Environment är ett väl fungerande program som på ett föredömligt sätt har åstadkommit koordinering mellan aktörer och därigenom bidragit till nationell kraftsamling, samverkan och kunskapsöverföring inom samhällsbyggnadssektorn. Programmets insatser beskrivs som ändamålsenliga och måluppfyllelsen som god.

Utvärderingen ger oss också många viktiga insikter och inspel till hur vi ska utveckla programmet. Utvärderingen stärker oss i det utvecklingsarbete som vi gör, till exempel med ökat internationellt fokus, former för att stödja implementering av projektresultat och satsningar på att nå små företag och kommuner. Vi bjuder nu in till en dialog med programmets intressenter i sektorn kring den kommande programperioden och hur programmet ska utvecklas för att möta de utvecklingsbehov som finns, säger Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment.

Workshop den 22 februari: Ny programperiod för Smart Built Environment – vad ska vi fokusera på?

Utvärderingsrapporten finns publicerad på Vinnovas webbplats.

Den 16 december presenteras utvärderingarna vid ett öppet webbinarium som Formas, Vinnova och Energimyndigheten arrangerar.

För mer information kontakta:

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig Smart Built Environment, 070-375 80 90, helena.gibson-ek@iqs,se

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Om utvärderingen

De strategiska innovationsprogrammen utvärderas tredje år. Smart Built Environment startade 2016 och är därmed inne på sitt sjätte år. Under 2021 har programmet blivit utvärderat av extern part, som arbetar på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, vilka tillsammans finansierar de 17 strategiska innovationsprogrammen.Om IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.