2022-05-31 06:32Pressmeddelande

Klartecken för 26 nya projekt inom hållbart samhällsbyggande

Logotyp Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Nu är det klart vilka projekt som får medel i de senaste utlysningarna inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Vi välkomnar 17 nya projekt som beviljats i utlysningen ”Digitalt samhällsbyggande i praktiken” och 9 nya innovationsidéer. Finansieringen uppgår till 42,5 m.kr och de deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

I utlysningen ”Digitalt samhällsbyggande i praktiken” kunde man söka medel för forsknings- och innovationsprojekt. Projekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

De 17 projekten beviljas en samlad finansiering på närmare 40 miljoner kronor. Till detta kommer en medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Projekten ska pågå 12-48 månader.

I utlysningen Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka finansiering för att arbeta vidare med idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet. Även större organisationer kan söka medel, men i ansökan ska det då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten.

I Innovationsidén kunde man söka maximalt 300 000 kronor. De 9 projekten beviljas sammanlagt 2 553 875 kronor och till det kommer en samfinansiering om minst 50 procent, vilket innebär att projekten har en samlad budget på minst 5 m.kr. Projekten kan som längst pågå 1 år.

– Vi tycker att det är jättekul att se att det kommer in så många intressanta projekt, bara titlarna väcker stort intresse! Mixen mellan stora och små projekt i de båda utlysningarna kompletterar programmet på ett väldigt bra sätt och stärker oss i utvecklingen framåt. Det är mycket hög kvalitet, både på större och mindre projekt. Nästa omgång av Innovationsidén öppnar redan den 9 augusti, och nästa omgång av den stora utlysningen kommer senare i höst, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Projekten som nu beviljats medel handlar till exempel om innovationshubbar, AI, automatisering, digitala tvillingar, visualisering, geodata, cirkulär ekonomi och kompetensförsörjning. Några av projekten bygger vidare på eller testar resultat från projekt som tidigare beviljats inom programmet.

Beviljade projekt i Digitalt samhällsbyggande i praktiken

AI Factory för Byggproduktion
Ramin Karim, Luleå Tekniska Universitet

Innovationshubben skills – Systemdemonstration av hållbar omställning i ekosystem genom digitalisering och affärsutveckling
Dan Engström, Plan B

Automatiserade produktivitetsmätningar för byggprojekt
Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet

Digitalt geotekniskt förvaltningskoncept – för nyttiggörande av information i ett LCC-perspektiv
Mats Svensson, Tyréns AB

Nationellt nätverk för byggautomation – etapp 2
Johan L Silfwerbrand, Kungliga Tekniska högskolan

Optimera digital information om materialflöden och masshantering
Maria Johansson, Ecoloop AB

Koncept för aktiv kvalitetsstyrning för mindre beställarorganisationer Incoord
Jan Kohvakka, InstallationsCoordinator AB

DigiTS – Digitala tvillingar för trafikstyrning
Mats Boman, Novelty Rail Sweden AB

Störningsfri Stad 2.0
Anna Fredriksson, Linköpings universitet

Digitala mät- och visualiseringsverktyg för återbruk
Morgan Fredriksson, Nagoon AB

Investeringar i utsatta områden – digitala verktyg för kvantitativa utvärderingar
Mikael Mangold, RISE Research Institutes of Sweden AB

Kompetensförsörjning i geodatabranschen
Ann-Kristin Belkert, Geoforum Sverige / ULI Service AB

Simulering för hållbar dimensionering av reningsverk
Sofia Lovisa Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

SUES-DIGIT Samhällsbyggande Utvecklingsstrategi med Elektrifieringsfokus i Skaraborg genom DIGITalisering
Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde

Systematik för kravställning och överlämning av drift- och underhållsdokumentation
Marcus Bengtsson, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard

Öppen nationell databas för redovisning/ visualisering av bygg- & anläggningssektorns klimatdata
Petter Andersson, Lokal Färdplan Malmö 2030

Generativ design som kommunikationsverktyg för effektivare planprocesser
Sofia Malmsten, Parametric Solutions AB

Innovationsidén våren 2022

Neo4 Interior Designer – gör inredningsval i nyproduktionsbostäder utifrån miljöpåverkan!
Pontus Jakobsson, Sightline Vision AB

Metodutveckling LEVA – LandskapsEkologisk VerksamhetsAnsats – Omställning med landskapsperspektiv
Kristina Kvamme, Jakobi Sustainability AB

Objektorienterad selektiv rivning för cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan
Agnes Nagy, Högskolan i Borås

Geografisk Tillgänglighet – stöd för robust planering av kommunal service
Sara Wiman S, Geografiska Informationsbyrån AB

Bedömningsverktyg för sulfidjordar – affärs- och prismodeller
Sandra Frosth, Ecoloop AB

Kartportal för geodata om hälsa, säkerhet och olycksrisker för fysisk planering
Fredrik Nystedt, Briab Brand och Riskingenjörerna AB

Praktisk implementering av robotiserat murande
Henrik Malm, FOJAB arkitekter AB

Reflow - Visualisering av stadens dolda resursflöden
Rebecka Lennartsson, Stockholms stad

ParkingAid
Ludwig Jörgensborg, ParkingAid AB

För mer information kontakta
Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, 070-259 56 57, kristina.gabrielii@iqs.se
Aleh Kliatsko, forskningssekreterare Formas, 073- 539 16 64, aleh.kliatsko@formas.se

Läs mer om projekten på smartbuilt.se Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Läs mer på www.iqs.se.

Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Terese Lilliehorn
Kommunikatör Smart Built Environment
Terese Lilliehorn
Smart Built Environment