2021-09-23 13:00Pressmeddelande

Ny programstyrelse för Smart Built Environment

Logotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Idag höll det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment årsstämma. Under årsstämman valdes en ny programstyrelse med två nya ledamöter: Malin Klintborg, Lantmäteriet, och Barbara Vogt, White. Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Martinsson.

Malin Klintborg, Lantmäteriet. Malin Klintborg är enhetschef för Geostab inom verksamhetsområde geodata på Lantmäteriet. Hon är uppdragsledare för Lantmäteriets regeringsuppdrag att etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade  dataset. Malin har också uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata och att etablera en nationell infrastruktur för informationsutbyte inom och med offentlig sektor. De senaste 11 åren på Lantmäteriet har Malin innehaft olika chefsroller. Malin är elektroingenjör och har lång erfarenhet från privat sektor på Ericsson och har bland annat ansvarat Ericsson Gävles utvecklingsportfölj.

Barbara Vogt, White. Barbara Vogt är arkitektutbildad i Berlin och Lausanne. Hon flyttade till Sverige 2001 och har sedan 2004 arbetat på White arkitekter i olika roller. Barbara var kontorschef på Linköpingskontoret 2011–2018 och ansvarar nu för White Arkitekters business development i Tyskland. Barbara har flera förtroendeposter inom White och är också innovationscoach i Whites Innovation Lab. Hon har jobbat med projekt i olika skalor från stadsbyggnad till bygghandlingar och under senaste åren med tyngdpunkt på transformations­projekt och träbyggande i Sverige och Tyskland. Barbara arbetar med projekt där laserscanning används för BIM-modellering inklusive inventering av återbruksmöjligheter för olika byggdelar och med forskningsprojekt inom klimatneutralt byggande och träbyggnad.

Den nya styrelsen

Johan Martinsson, senior rådgivare Johan Martinsson AB, ordförande i programstyrelsen

Christina Claeson-Jonsson, FoU-chef NCC

Ulrika Jansson, kommundirektör Enköpings kommun

Ann Legeby, professor KTH

Johan Lindersson, chef på avdelningen Bro- och Vattenbyggnad WSP

Magnus Forsberg, ansvarig affärsutveckling Microsoft

Malin Klintborg, enhetschef Lantmäteriet

Jörgen Simu, senior rådgivare och strateg Trafikverket

Barbara Vogt, arkitekt och Head of Business Development Germany White

Ronny Wahlström, funktionschef Produktion, Operationell Effektivitet Skanska

Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen

Valberedningen har bestått av Birgitta Olofson, Tyréns (sammankallande), Malin Löfsjögård, Svensk Betong och Peter Fransson, Boverket.

För ytterligare information kontakta:

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig Smart Built Environment/IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90, helena.gibson-ek@iqs.se.

Johan Martinsson, ordförande programstyrelsen Smart Built Environment, 073-320 50 40, johan@martinssonab.se.

 Om IQ Samhällsbyggnad

Om Smart Built Environment: Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sip. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.