2022-01-18 09:00Pressmeddelande

Nytt projekt ökar takten på sektorns klimatomställning

Logotyper för Installatörsföretagen, IVL Svenska miljöinstitutet, RISE och IQ SamhällsbyggnadLogotyper för Installatörsföretagen, IVL Svenska miljöinstitutet, RISE och IQ Samhällsbyggnad

Bygg- och anläggningssektorn står för 21 procent av Sveriges klimatpåverkan. I sektorns gemensamma färdplan för fossilfri konkurrenskraft samverkar ett stort antal företag och organisationer mot målet att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Nu tas ytterligare ett steg för att öka takten på färdplanens implementerings- och innovationsarbete.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn har som mål att ha en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn till 2045. Nu startar ett utvecklingsprojekt som ska driva på arbetet att ta fram en nationell genomförandeplan med strategier och strukturer för färdplanens implementerings- och innovationsarbete. Arbetet sker genom att synkronisera genomförda och pågående projekt, program och initiativ, och främja samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

RISE har ett regeringsuppdrag att bistå i genomförandet av färdplanerna och genom ett aktivt deltagande i detta projekt bidrar vi till bygg- och anläggningssektorns resa mot fossilfri konkurrenskraft, säger Stefan Ziegler, RISE och representant i projektets styrgrupp.

Projektet, som fått finansiering av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), pågår under första halvåret 2022. Projektet är en del av det arbete som Innovationsrådet för Färdplanen gör för att skapa förutsättningar för de innovationer som behövs för att nå målen i färdplanen. RISE, Installatörsföretagen och IVL Svenska Miljöinstitutet driver projektet tillsammans med IQ Samhällsbyggnad som är plattformen för samverkan.

Samverkan, samsyn och samarbetet mellan sektorns aktörer och användandet av gemensamma plattformar och strukturer är viktiga framgångsfaktorer om vi ska lyckas nå färdplanens mål. IQ Samhällsbyggnad är en gemensam plattform för innovation och utveckling inom sektorn, säger Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad och representant i projektets styrgrupp.

Enligt färdplanen kan 40 procent av målen nås med känd teknik och metoder medan de resterande 60 procenten av målen kräver innovationer. I en nuläges- och omvärldsanalys görs därför en kartläggning av både pågående och genomförda program, projekt, insatser och initiativ vars resultat skapar förutsättningar som kan leda till färdplanens mål. Dessutom görs en så kallad gapanalys för att identifiera vilka behov som finns av nya initiativ och innovationer, och vad som behövs prioriteras för att nå målen. Den bild som skapas över vad som behöver göras framåt för att nå färdplanens mål ligger till grund för ett förslag till en nationell genomförandeplan med en strategi och struktur för färdplanens implementerings- och innovationsarbete.

  Arbetet i projektet bygger på en aktiv dialog med olika aktörer i hela värdekedjan för att framgångsrikt kunna utgöra en grund för utvecklingen av en nationell genomförandeplan för färdplanens måluppfyllelse, säger Elaheh Jalilzadehazhari, RISE och projektledare.

Vi tar fram en databas där vi samlar modeller, metoder, arbetssätt och aktörer som identifierats som goda exempel. Databasen kommer inspirera och öka möjligheterna för samverkan mellan aktörer inom sektor, säger Hans Nyblom, Installatörsföretagen och representant i projektets styrgrupp.

Projektets slutrapport kommer att ligga till grund för färdplanens fortsatta arbete men också till fördjupande projekt och forskningsansökningar, säger Johan Holmqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet och representant i projektets styrgrupp.

För mer information kontakta:

Anita Aspegren, VD IQ Samhällsbyggnad, anita.aspegren@iqs.se

Hans Nyblom, Expert affärsutveckling Installatörsföretagen, hans.nyblom@in.se

Stefan Ziegler, Forskning- och affärsutvecklare RISE, stefan.ziegler@ri.se

Johan Holmqvist, Gruppchef Stadsbyggnad och forskningskoordinator IVL Svenska Miljöinstitutet, johan.holmqvist@ivl.se

Elaheh Jalilzadehazhari, Forskare och projektledare RISE, elaheh.jalilzadehazhari@ri.se

Organisationer som samarbetar kring implementering av färdplanen:

• Byggföretagen

• Byggherrarna

• Byggmaterialindustrierna

• Fastighetsägarna

• Innovationsföretagen

• Installatörsföretagen

• Sveriges Allmännytta

• Trafikverket

Läs mer om Bygg- och anläggningssektorns färdplan:
https://byggforetagen.se/fardplan-2045/

https://fossilfrittsverige.se/roadmap/bygg-och-anlaggningssektorn/  


Om IQ Samhällsbyggnad

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. Färdplanerna visar möjligheterna, identifierar hinder och innehåller förslag på lösningar, både genom egna åtaganden och politiska förslag. Tillsammans ger de en bild av hur ett fossilfritt näringsliv kommer att se ut. Läs mer på https://fossilfrittsverige.se/fardplaner/.