2022-11-10 13:00Pressmeddelande

”Vår utlysning ska få fart på digitaliseringen” – 40 miljoner till digitalt samhällsbyggande

Logotyp Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Idag öppnar Smart Built Environment utlysningen ”Digitalt samhällsbyggande i praktiken”. med 40 miljoner kronor i potten. Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet.

Smart Built Environments elfte utlysning omfattar en finansiering på ca. 40 miljoner kronor. Till det kommer krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Utlysningen är öppen 10 november 2022 till 2 februari 2023. Ansökningar i Smart Built Environments öppna utlysning kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö. Utlysningen är bred och vi är särskilt intresserade av projekt som arbetar med industriella processer, klimatmål och affärsmodeller, gärna med internationell samverkan. Vi ser också gärna projekt som drar nytta av tidigare resultat i programmet.

Olle Samuelson arbetar med strategisk programledning i Smart Built Environment och han är väl insatt i de effekter som programmet ska uppnå.

– Vi vill att den här utlysningen ska få fart på digitalisering av samhällsbyggandet och fokuserar därför extra mycket på implementering och uppskalning där tidigare projektresultat kan tas vidare mot tillämpning och nyttiggörande. Inom ramen för utlysningen kan man söka två olika typer av projekt, dels Forsknings-, utvecklings eller innovationsprojekt där vi gärna ser resultat med disruptiv potential, dels Fortsättningsprojekt som utnyttjar resultat och insikter från genomförda projekt. Det kan till exempel handla om att genomföra satsningar som pekats ut i strategier och färdplaner inom programmet, säger Olle Samuelson.

Smart Built Environment befinner sig i sin tredje programperiod och det finns därigenom mycket resultat att ta till sig på webben smartbuilt.se.

Projekten ska adressera minst ett av Smart Built Environments fyra Temaområden. Projekten ska bidra till att effekter och mål som är identifierade i programmets effektlogik uppnås. Läs mer om Smart Built Environment Effektlogik 3.0.

Projektens organisation ska utformas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och visa på vilket sätt projektet kan bidra till ökad jämlikhet inom lösningens problemområde och nyttiggörande. Vi rekommenderar att du tar del av Smart Built Environments Jämlikhetsguide där vi ger tips och råd inför arbetet med detta.

Mer information om utlysningen

I samband med utlysningen arrangeras möten runt om i Sverige och digitalt, flera av dessa innehåller också matchmaking. Läs mer om mötena.

Formas webbplats finns hela utlysningstexten publicerad.

Kontaktpersoner:

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Aleh Kliatsko, forskningssekreterare Formas, 073-539 16 64, aleh.kliatsko@formas.se

Om Smart Built Environment:

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energi­myn­digheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internat­ionella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Läs mer på www.iqs.se.

Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii